KW - /
SCH -

Doneren

Wil je Christian Surfers Holland financieel steunen, dan kan dat op NL74 RABO 0364 6167 76, t.n.v. Stichting Christian Surfers Holland te Katwijk.

Naam:
Stichting Christian Surfers Holland

RSIN/fiscaal nummer ANBI:
819843453

Contactgegevens:
info@christiansurfers.nl

Stichting Christian Surfers Holland
P.a. Tijmstraat 39
2225 RJ Katwijk aan Zee

Bestuurssamenstelling:

J. Schoneveld (voorzitter), woonachtig te Katwijk
E.H. van der Mark (secretaris), woonachtig te Katwijk
C.J. de Vries (penningmeester), woonachtig te Katwijk
M.T. van Loon, woonachtig te Scheveningen
A. Plug, woonachtig te Katwijk

Beleidsplan:

Onze visie:

Een Christelijke aanwezigheid en getuige te zijn in de surf community.

Onze doelen:

 1. Evangeliseren onder de surf community in Nederland en daarbuiten
 2. Het dienen van de lokale kerk door een brug te bouwen tussen de kerk en het strand

Onze kernwaarden:

EVANGELISATIE – Evangelisch in aard en smaak, waarmee we bedoelen dat we ons richten op het centraal staan van Christus, de prioriteit van het Evangelie en de autoriteit van de Bijbel.

SURFEN – We mobiliseren surfers om surfers te bereiken door het surfen. We laten zien hoe ons surfen ondergeschikt is aan Christus.

PARTNEREN – Partneren met de lokale kerk, en interkerkelijk zijn in leiderschap en verantwoording.

INTEGREREN – We zijn geïntegreerd in de lokale surfgemeenschap en we creëren een Christelijke gemeenschap van waar we uit dienen.

TRANSFORMEREND – We geloven dat het Koninkrijk van God het leven van een surfer verandert, en de surfcultuur waar hij bij hoort.

DIENEN – Onze bediening is gebaseerd op relaties van vertrouwen, die ontstaan zijn door het dienen. Dienen is een sleutel tot leiderschap.

TOERUSTEN – We mobiliseren vrijwilligers, rusten hen toe en helpen hun om eruit te halen wat erin zit. Onze bediening staat open voor initiatieven, bij wie ze ook vandaan komen.

Beloningsbeleid bestuurders:

De bestuurders ontvangen – conform de statuten – geen enkele financiële beloning voor de door hen uitgevoerde werkzaamheden. Het betreft 100% vrijwilligerswerk.

Doelstelling:

 1. De stichting heeft ten doel het slaan van bruggen tussen het strand en de kerk door het uitdragen van het Christelijk geloof, en tracht haar doelen onder meet te verwezenlijken door het organiseren van en bieden van ondersteuning bij (sport)evenementen (waaronder fundraisers), excursies en werkweken (conferenties) alsmede het houden van Bijbelstudies en het bieden van een veilige plek aan jongeren voor vrijetijdsbesteding
 2. De stichting heeft als grondslag de Bijbel als Gods onomstreden geschreven woord.

Christian Surfers Holland werkt, om haar doelstellingen te bereiken, intensief samen met Christian Surfers International. Een internationale organisatie vertegenwoordigd in circa 40 landen.

Verslag uitgeoefende activiteiten:

De meeste activiteiten worden gecommuniceerd via de website/BLOG of via de Facebookpagina, WhatsApp groepen of Instagramaccount van Christian Surfers. De belangrijkste regelmatig terugkerende activiteiten die in het afgelopen (boek)jaar hebben plaatsgevonden, zijn:

 • Hapsch und Schnaps: Opening van het nieuwe jaar en CS seizoen op ontspannen wijze;
 • Christian Surfers Katwijk: 1 a 2 keer per maand Bijbelstudie, spreker, hang out voor jongeren. Ook actuele thema’s over hoe om te gaan met drugs, seks, alcohol, en social media komt aan de orde;
 • Christian Surfers Scheveningen: regelmatige Bijbelstudie avonden of thema-avonden;
 • Christian Surfers Domburg: in opstartfase met nieuwe leiding;
 • Christian Surfers European Leaders Conferentie: leiderschapstraining en toerusting;
 • Christian Surfers UK conferentie: conferentie in Engeland die met groep jongeren bezocht wordt (sprekers, muziek, workshops en coaching/mentoring jongeren);
 • Christian Surfers International Conferentie: (potentieel) leiders over de hele wereld komen bij elkaar om toegerust, opgeleid en bemoedigd te worden;
 • Fundraisers: Geld ophalen voor het goede doel. Meestal 3e wereldlanden via het CSI netwerk/Groundswell Aid. Dit gebeurt door o.a. het geven van surflessen, SupXperience of andere acties.
 • Ondersteunen van andere initiatieven: Soep, eten of schoenen uitdelen aan daklozen, het geven van surflessen aan ex gedetineerden, SurfAlpha via kerk etc. Helpen bij de Holland Surf Association of Domburg Classic bij de organisatie van wedstrijden;
 • Filmavonden: Vaak films van Walking on Water met een dieperliggende boodschap;
 • Christian Surfers Holland Conferentie: jaarlijkse conferentie waarin terug geblikt wordt op de activiteiten die dat jaar gedaan zijn, vooruitgekeken wordt naar het komende jaar. Onder leiding van een externe spreker zijn er Bijbelstudies, muziek, beeld, geluid. Etc.
 • Ondersteunen van andere initiatieven, bijv. Beach clean up en helpen bij de Holland Surf Association bij de organisatie van wedstrijden;
 • Het coachen, begeleiden en toerusten van jongeren met (leiderschap) vaardigheden. Dit om jongeren o.a. te ontwikkelen en motiveren om een positieve impact te hebben in hun omgeving en daarbuiten;
 • Filmavonden: (Surf)films met een dieperliggende geestelijke en/of toerustende boodschap;
 • Christian Surfers Holland Conferentie: jaarlijkse (leiderschap) bijeenkomst waarin teruggeblikt wordt op de activiteiten die dat jaar gedaan zijn, vooruitgekeken wordt naar het komende jaar. Onder leiding van een (externe) spreker zijn er Bijbelstudies, muziek, beeld, geluid. Etc.


De inkomsten van de Stichting bestaan naast (periodieke) vrijwillige giften ook uit verkoop van zgn. ‘Resources’, zoals de Nederlandse Surfbijbel, branded T-shirts, Stickers en internationale gebedskalenders. Deze Resources worden óf van Christian Surfers International gekocht óf zelf geproduceerd. Daarnaast betalen deelnemers aan (inter)nationale conferenties hun registratie/deelname kosten aan de Stichting.

Het geld van de Stichting wordt beheerd door de penningmeester en staat op een bankrekening. Er wordt zoveel mogelijk ‘cash less’ gewerkt. Er zijn 2 lokale ‘kleine kasboekjes’ voor kleine uitgaven voor bijvoorbeeld boodschappen als eten en drinken voor tijdens activiteiten.

De uitgaven van de Stichting betreffen:
- overheadskosten: Denk hierbij aan de hosting van de website, bankkosten (Rabobank), kantoorkosten (bv. print en post) en de affiliation fee aan Christian Surfers International. Ook derden doen hun bijdrage (vb accountant, website) vaak ‘pro bono’ en ontvangen een bedankje in de vorm van bijvoorbeeld een tegoedbon;

- het opstellen/inkopen van eerder genoemde Resources;

- registratie en deelnamekosten voor (inter)nationale conferenties en leiderschapstraining/onwikkeling;

- lokale evenementen, zoals de nieuwjaarsreceptie, Beach cleanup, onkosten fundraiser, (Bijbel)studie- en film/themaavonden en andere gratis activiteiten voor de lokale (surf)gemeenschap;

- bijdrage aan CS Europe leader die ons ondersteunt, inspireert en helpt, voor o.a. onkosten.

Financiële Verantwoording:

Jaarlijks worden de inkomsten en uitgaven geadministreerd en vervolgens door een onafhankelijk accountant in een kolommenbalans opgesteld. Deze cijfers worden 1 keer per jaar op de bestuursvergadering besproken, waar de penningmeester verantwoording aflegt en gedechargeerd wordt.

De Stichting heeft naast het bestuur een behoorlijk aantal vrijwilligers, die veel tijd en energie steken in activiteiten voor, of ondersteuning van, de stichting. Het bestuur en de vrijwilligers ontvangen hiervoor geen loon. Het betreft 100% vrijwilligerswerk.

De inkomsten en uitgaven in 2018 waren zoals hieronder vermeld:

Balans/Winst & verlies

NB!: we maken gebruik van een standaard boekhoudpakket wat gebruikt wordt door kleine bedrijven/ZZP-ers. Daardoor komen definities terug zoals omzet en kostprijs omzet. Dit ligt voor een Stichting natuurlijk anders vandaar ook een kort toelichting/specificatie:

De inkomsten over 2018 bedroegen EUR 13.239,- en de uitgaven EUR 13.592,- waardoor er over 2018 een negatief resultaat is behaald van EUR 352,-. Onderstaand een specificatie afgerond in EUR 100,- Dit conform hierboven omschreven activiteiten.

De Inkomsten worden opgebouwd uit:

Ontvangen Giften: EUR 6.100,-

Ontvangen bijdragen deelname Conferenties: EUR 6.000,-

Ontvangsten uit verkoop ‘resourses’ (bv. Kalenders/Shirts/Surfbijbels): EUR 1.000,-

De uitgaven bestaan uit:

Betaalde bijdragen n.a.v. fundraisers/giften: EUR 4.800,-

Betaalde bijdragen deelname Conferenties: EUR 6.100,-

Inkoop ‘resourses’ (bv. Kalenders/Shirts/Surfbijbels): EUR 1.200,-

Bijdrage kosten (‘affiliatoin fee’ ) CS International EUR 600,-

Daarnaast zijn er dus voor EUR 800,- aan kosten (print, bank, drukwerk, internet & boodschapen kosten)

Toelichting Balans:

Per ultimo 2018 heeft de Stichting een Eigen Vermogen van EUR 9.905,- In dit bedrag zit een aanzienlijke voorziening/reservering voor de 2e of (her)druk van de Surfbijbel. *

Ultimo 2018 heeft de Stichting geen schulden. De bezittingen bestaan uit ca. EUR 2.300,- aan Surfbijbels EUR 100,- aan inventaris en de rest zijn liquide middelen.

*: Deze reservering wordt veroorzaakt door het volgende. In 2015 Heeft Christian Surfers Holland (i.s.m. partners) een Nederlandstalige Surfbijbel ontwikkeld. Deze Surfbijbels zijn deels weggegeven, deels verkocht middels een vrijwillige bijdragen. De eerste druk is inmiddels helemaal afbetaald; de inkomsten die hier nu nog op binnenkomen, worden gezien als zgn. voorziening en zal worden gebruikt voor het (deels) bekostigen van een toekomstige 2de of (her) druk van de Nederlandse Surfbijbel.